Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử

Tên thương nhân/tổ chức

——————

Số:  ………………..  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

…….., ngày    tháng    năm 20..   

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 1. Nguyên tắc chung
 • Nêu các mục đích và nguyên tắc của Sàn giao dịch.
 1. Quy định chung
 • Các quy định, định nghĩa, tên gọi trên Sàn giao dịch, phân loại thành viên trên sàn giao dịch, v.v…
 1. Quy trình giao dịch
 • Quy trình dành cho người mua hàng;
 • Quy trình dành cho người bán hàng;
 • Quy trình giao nhận vận chuyển;
 • Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Các quy trình khác:

 • Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;
 • Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Đối với website Đấu giá trực tuyến cần làm rõ và tuân thủ các quy định tại Điều 48 đến Điều 51 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

1. Địa điểm và thời gian đấu giá. (Điều 48)

2. Thông báo đấu giá hàng hóa (Điều 49)

3. Xác định người mua hàng (Điều 50)

4. Thông báo kết quả đấu giá (Điều 51)

Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử

 1. Quy trình thanh toán
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp.
 1. Đảm bảo an toàn giao dịch
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên Sàn, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với Sàn giao dịch TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến, Ban quản lý sàn phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.
 1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 • Nêu rõ trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Nêu rõ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nêu rõ khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc này.
 • Nêu cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
 1. Quản lý thông tin xấu
 • Nêu rõ trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch: ví dụ các quy định cấm liên quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ (cần cung cấp danh sách các sản phẩm cấm giao dịch), quy định về sử dụng dịch vụ, quy định về việc cung cấp thông tin chính xác.
 • Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.
 • Tham khảo thêm tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012.
 1. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
 • Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm…
 1. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [Tên Sàn giao dịch]
 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT [Tên Sàn giao dịch]
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch [Tên Sàn giao dịch]

Lưu ý:

 • Đối với các website Khuyến mại trực tuyến cần bổ sung, làm rõ:

1. Trách nhiệm của Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến (quy định tại Điều 41 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

2. Các cơ chế xử lý, nghĩa vụ giải quyết khiếu nại trong Đề án, Quy chế và bổ điều khoản này vào trong Hợp đồng dịch vụ khuyến mại (Quy định tại Điều 43 Nghị định 52/2013/NĐ-CP). 

 • Đối với các website Đấu giá trực tuyến cần bổ sung, làm rõ

1. Trách nhiệm của Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Đấu giá trực tuyến (Quy định tại Điều 46 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

2. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến (Quy định tại Điều 47 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

 1. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch [Tên Sàn giao dịch]
 1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT [Tên Sàn giao dịch]
 2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT [Tên Sàn giao dịch]

Lưu ý:  Nếu thành viên và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên sàn khác nhau thì cần làm rõ “Quyền và nghĩa vụ” của Nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ đó.

 1. Điều khoản áp dụng
 2. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT:

 • Sàn giao dịch Thương mại điện tử 
 • Công ty/Tổ chức :
 • Địa chỉ:
 • Tel:                       Fax:                            Email:

 

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
CHỨC DANH

Ký và đóng dấu